امیدی به آینده آدم هایی که مدام می گویند نمی توانم و یا نمی شود، نیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آدمی که توان تغییر خود را ندارد، با یک تکه سنگ چه فرقی دارد؟. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی


برشی از جملات فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ در کتاب سرخ Japan_6_کوشش و پشتکار ما را تراش می دهد ، درخشنده می کند و در نهایت گوهری می شویم که یک سرزمین به ما می بالد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

خیزش درونی، برای بهروزی هر چه بیشتر، نیرویی است که بسیاری آن را ندارند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی