سخن مهرآمیز و دلگرم کننده، می تواند از فانوس کوچک، ستاره بسازد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

هزار اندیشه و نکته ناب، در پس پندهای بزرگان است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

 نصایح استاد بنیانگذار فلسفه اُرُدیسم 3410سخنان ناب، بازده روزهای سخت گذشته است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

بزرگان از تجربیات خویش سخن می گویند و تجربه پلکان رشد است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

سخنان بزرگان را به کودکان خویش بیاموزید تا در آینده، برده بداندیشان نگردند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی