پیامد دانایی، پذیرفتن بار ساماندهی دیگران است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

تا اندیشه ای پاسخگو در بین نباشد، کجروی ادامه خواهد داشت. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

گفتگو با خردمندان و دانشوران، پاداشی کمیاب است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

سخن دلنشین خردمندان، دل ها را آرام می کند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

گفتار هایی از بنیانگذار فلسفه اُرُدیسم Estori_16_

جایی که خردمندان خوار باشند، شورش ها و رستاخیزهای بی سامان، در نهایت میدان داری می کنند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

خرد، شمشیر و جنگ را به کنار می گذارد و همگان را به کار و کوشش فرا می خواند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

خرد تنها در دانسته های ما خلاصه نمی شود، بلکه در کردار ما هویدا می گردد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی