شادي کجاست ؟ جاي که همه ارزشمند هستند . حکيم ارد بزرگ

بر روي زمين چيزي بزرگتر از انسان نيست و درانسان چيزي بزرگتر از فکر او. هميلتونبرگرفته از :
http://my.fardischat.com/view/post:5932