برای آنکه به فرودستی گرفتار نشوی، دست گیر آدمیان شو. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

برای رستگاری، همواره نگاهت به راستی باشد و درستی. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

بسیاری از آدمیان، اسیر واژگان بد خویش هستند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

بسیاری از جنگ ها، بازتاب نا آگاهی است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

Orod the Great - the most influential philosophers the world Estori_11_

بسیاری از ستیزها، برآیند دردها و گریه های دوران خردسالی است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

به هر اندازه دیگران را گرامی بداریم، مهر و دوستی آنها را بدست آورده ایم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

پشتیبانی از حقوق دیگران، پشتیبانی از حقوق خود ماست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی