به خاطر داشته باش دست نیافتن به آنچه میجویی ، گاه اقبالی بزرگ است !
.
.
وقتی تخم مرغ به وسیله یک نیرو از خارج می شکند ، یک زندگی به پایان می رسد !
وقتی تخم مرغ به وسیله نیروئی از داخل می شکند ، یک زندگی آغاز می شود !
تغییرات بزرگ همیشه از داخل انسان آغاز می شود !
.
.
برای پرش های بلند گاهی لازم است چند قدم به عقب رویم (ارد بزرگ)
.
.
ممکن نشه برگشت و آغاز خوبی داشت ولی میشه تغییر مسیر داد و پایان خوبی داشت !!!
.
.
همیشه در سختی ها به خودم میگفتم : "این نیز بگذرد" هنوز هم میگویم ، اما حال میدانم آنچه میگذرد عمر من است نه سختی ها !
.
.
همه می خواهند بشریت را عوض کنند ولی دریغا که هیچ کس در این اندیشه نیست که خود را عوض کند !

.
.
حتی لاک پشت ها هم هنگامی که بدانند به کجا می روند ، زودتر از خرگوش ها به مقصد می رسند !!!
.
.
در نبرد بین انسانهای سخت و روزهای سخت ، این انسانهای سخت هستند که می مانند نه روزهای
سخت !
.
.
دوستی که شما را درک می کند شما را می سازد (رومن رولان)
.
.
دو چیز اندوه را از بین می برد یکی دیدار دوستان و دیگر سخن دانایان و عالمان (ارسطو)
.
.
اگر خاموش باشی تا دیگران به سخنت ارند بهتر که سخن گویی تا دیگران خاموشت کنند (سقراط)
.
.
گاهی تنهایی توانایی به بار می اورد (ارد بزرگ)
.
.
حیات خوابی است و محبت رویای آن !


برگرفته از :
http://ssmmss.blogsky.com/1390/11/20/post-210/