کمتر کسی را دیده ام که از توان و قدرت "یاد" و یا همان "خاطره" سخنی گفته باشد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

ما آدمیان، پیوسته هر چیز تازه ای را با یادها و خاطرات گذشته مان می سنجیم و گاه آن را به چالشی عمیق در خود می کشانیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

اگر می دانستیم رفتار امروز ما، چه موج بزرگی از یادها و قضاوت ها را در خاطره ها بوجود می آورد، هیچ گاه کنشی نادرست از خود به نمایش نمی گذاشتیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

جمله استاد فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی بنیانگذار فلسفه اُرُدیسم Estori_14_


اگر کسی را بسیار دوست دارید، پیوسته به او خاطرات شیرین، هدیه دهید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

یادها و خاطرات زشت و هولناک، می توانند روزها و شبهای بسیاری، ما را در هم بشکنند، هیچ سپری مابین ما و آنها نیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

زمانی خواهد رسید که نیرومندترین انسان های نابکار و بزهکار، در آتش یادها و خاطرات شوم خویش بسوزند و فریاد کشند و راه درمان بجویند، اما هیچ دارویی، درمانگر روان آشفته آنها نخواهد بود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی