آنگاه که مردم بر داشته های خویش آگاه باشند، دیگر تن به ستم نمی سپارند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

با روشنگری، می توان پیشدار بسیاری از آشوب ها بود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

بازده خرد برای اندیشمند، سخن جاودانه است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

بازده رنج و سختی خردمندان، اندرزهای شیرین و پندآموز است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

برای آنکه روانت را بپروری، در آغاز با خود یکی شو. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

ارزش سخنان آموزنده، همپای زندگی است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

سخن مهرآمیز و دلگرم کننده، می تواند از فانوس کوچک، ستاره بسازد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

هزار اندیشه و نکته ناب، در پس پندهای بزرگان است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

سخنان ناب، بازده روزهای سخت گذشته است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

بزرگان از تجربیات خویش سخن می گویند و تجربه پلکان رشد است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

سخنان بزرگان را به کودکان خویش بیاموزید تا در آینده، برده بداندیشان نگردند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

سخنان بزرگان، شاه کلید درهای بسته زندگیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

اندرز جوان باید کوتاه، تازه و داستان وار باشد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

با واژگان و سخن خویش، نوازشگر روان دیگران باشیم، نه شمشیری برای نابودی احساس آنها. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

 40 Top The Philosopher Hakim Orod Bozorg Khorasani Quotes You Need To Know Kzf8Jبرده سخن دل مباش، پیروزمندان، ندای خرد و عقل را پیش از هر نوایی شنیده اند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

به هنگام گرفتاری، پند از بزرگان و خردمندان بگیریم، نه رمالان و جادوگران. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

بینشی که همه چیز را خوب و یا بد می پندارد، درست نیست. باید ترازوی خرد و اندیشه را، همواره در زندگی به کار گرفت. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

پند و اندرز بسیار، همچون دشنام آزار دهنده است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

پند و اندرز نادرست، موجب نفرت همیشگی دیگران از ما می شود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی