در عشق !
شرف و آزادی هست
زندگی و پاکی هست
نام عشق برازنده هر کار غیر شرافتمندانه ای نیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آدمی در عشق راستین، بدنبال سود جستن نیست، می بخشد برای پرواز، رهایی و آزادگی. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

عشق نباید آدمی را به گوشه نشینی وادارد، این شیفتگی باید توان پرتاب انسان، به سوی آرمان های راستین را داشته باشد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

عشق و شیفتگی، مهر و مهربانی نهفته در درون ما را بیدار و جاری می سازد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

هیچ گاه عشق به همدم را پاینده مپندار و از روزی که دل می بندی، این نیرو را نیز در خویش بیافرین که اگر تنهایت گذاشت، نشکنی و اگر شکستی، باز هم ناامید نشو، چرا که آرام جان دیگری در راه است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

انسانیت و کمک به همگان، دلبستگی و عشق برجستگان است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

همه ما آدمیان، در برابر زیستگاه خویش مسئولیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

همان گونه که با کودکان مهربان هستیم، باید به زمین و آب و هوا نیز مهر بورزیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

گواراترین چشمه زندگی را در بخشندگی و از خود گذشتگی جستجو کن. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی Japan_7_
دگرگونی، پایکوبی زمین است، برای پویش و زندگی. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

گیاهان، بهترین و پاکترین زنجیره خوراک آدمیان هستند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

گیتی، خود زایشگر است، زایشگر چیزی که به آن نیاز دارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

روان رنجور، با زندگی در زیستگاه سبز، دوباره بالندگی خود را آغاز خواهد کرد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی