ما آدمیان با چشمه های زیبا چه کردیم؟ با آبهای زیر زمینی خود چه رفتاری داشتیم؟ و براستی چه میراثی برای آیندگان خواهیم داشت؟... فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آب، مهربانترین بخش گیتی است که در ما می آمیزد و توان زندگیمان می دهد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

اگر قوانین و هنجارها، سرشتی دلسوزانه و انسانی داشته باشند، بی شک قانون شکنی و نافرمانی گم می شود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آنکه باج می گیرد، زندگیش بسیار کوتاه است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

بزهکاران کوچک، دست پرورده بزهکاران بزرگتر هستند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

 بخشندگان، فرمانروایان بی تاج و تخت میانه مردم اند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی Japan_4_تا چیزی از دست ندهی، چیز دیگری بدست نخواهی آورد، این یک هنجار و قانون همیشگی است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

سخت ترین پرسش ها، هم اساسی ساده دارند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی