ادبیات درست، نخستین نشان یک سیاستمدار خوب است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

سیاستمدار بزرگ، نبض رویدادهای آینده را در دست دارد و آنها را پیش بینی می کند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

سیاستمدار بزرگ به جای ناسزا گویی به دیگر سیاستمداران، همواره بدنبال همبستگی با بهترین آنهاست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

 خرد، برآیند دانش و آزمودن های ماست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی Estori_5_

سیاستمدار خوب، باید درونی آرام و دلی شاد داشته باشد تا مردم را به چهار میخ نکشد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

سیاستمدار دانا، زخم خورده را بر هیچ کار دولتی نمی گمارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی