کسی که بدگویی می کند، خواری را به جان می خرد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

گردن کشان، خیلی زود، برده آدمهای بدکردار می گردند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

کسی که رازهای زندگی دیگران را، برای این و آن بیان می کند، نشان می دهد که خود، به قدر ارزنی، وجود ندارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

سینمای سازنده و مهرگستر را باید همواره یاری نمود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی   N_31_از کسی که سرسپرده است، توقع نداشته باشید حقیقت را بدرستی تشخیص دهد. این درک برای کسانی امکان پذیر است که پیش داوری نداشته باشند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

دشمن ! دشمن است، هرگز فریب زبان چرب او را مخور. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی