بزهکار چه در زندان باشد و چه آزاد، زندگی اش در حال فروریزی است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

از انسان بی آبرو و فحاش بگریز، که دوستی با او، چیزی جز ننگ برایت به ارمغان نمی آورد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

هرگز به کسی که آگاهانه و عامدانه آبروی شما را برده است، اجازه ندهید به شما نزدیک شود، حتی اگر هزار بار پوزش بخواهد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

تا مردم بر داشته ها و حقوق خویش آگاه نشوند، گامی برای نگهداری از آنها بر نمی دارند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی N_29_شوخی نابجا و نادرست، پشیمانی به بار می آورد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

درباره دیگران، زود داوری نکنیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی