ادامه گفتگو با کسی که دانستی، اندیشه ات را باور ندارد و حاضر به پذیرش حقیقت نیست، اشتباه است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

کسی که فریبکاری پیشه می کند خبرچینی می کند و به اعتماد دیگران خیانت می کند. براستی در انزوا و سختی جان خواهد داد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آنکه دیگران را ابزار پرش خویش می سازد، خیلی زود تنها خواهد شد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

 خبرنگاران باید نگاهی فرا و همچون باز داشته باشند، تا رخدادهای کوچک آنها را از کنکاشهای مهم دور نکند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی N_23_

آنکه ناراستی پیشه نموده، خموشی دیگران هم برایش ترسناک است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

با نگاه پست، مهرانگیزترین کارها را هم می توان ننگ شمرد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی