آنکه باج می گیرد، زندگیش بسیار کوتاه است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

بزهکاران کوچک، دست پرورده بزهکاران بزرگتر هستند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

تا چیزی از دست ندهی، چیز دیگری بدست نخواهی آورد، این یک هنجار و قانون همیشگی است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

 8 Inspiring quotes by Orod the Great Orodthegreat_Japan_16_سخت ترین پرسش ها، هم اساسی ساده دارند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

کسانی را که نابود کننده داشته های دیگران هستند را باید به کارهای بدنی واداشت، تا کمکی به خویش و دیگران باشند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی