فرهنگ درست به خوبی و پاکی گرایش دارد، از جنگ و ستیز بیزار است و ادب و نیک رفتاری را می پسندد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

در بلند هنگام هیچ نیرویی، نمی تواند در برابر فرهنگ و هنر، ایستادگی کند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

شالوده و زیربنای گسترش هر کشور، فرهنگ درست است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

فرهنگ بزرگداشت، جشن رشد و بالندگی است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

خردمندان و هنرمندان، سازندگان آینده اند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

 از خودگذشتگی، نخستین پایه مهرورزی است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی Estori_11_