کسی که خود را بزهکار می شمارد، زندانبان وجود خویش است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

کوهستان ها و دره های بی انتها، در درون آدمها می بینم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

در برف، سپیدی پیداست، آیا تن به آن می دهی؟ بسیاری با نمای سپید، نزدیک ما می شوند، که در ژرفنای خود، نیستی بهمراه دارند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

جمله بنیانگذار فلسفه اُرُدیسم Orodthegreat_Japan_5_کسی که خود را دوست ندارد، به سادگی به جایگاه و حریم دیگران، یورش می برد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آدمی با اندیشه و انگاره بیمار، آینده را تیره و تار می بیند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی