دامن خرد و حکمت، از جادو و دروغ به دور است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

در بدترین شرایط، خردمند سکوت می کند، اما دروغ نمی گوید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

درون ما، از نگاه تیزبین خردمندان پنهان نیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

عکس نوشته بنیانگذار فلسفه اُرُدیسم Japan_4_دست استاد خویش را ببوس، چون او هم پدر است، هم پرورنده خرد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

راز درست اندوختن خرد، یکرنگی است و بخشش. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

راه مبارزه با پندار نادرست، پرداختن به اندیشه درست است. هر راه دیگری، ریشه کجروی را نیرومندتر می سازد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی