گردن کشان، خیلی زود، برده آدمهای بدکردار می گردند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

سازش بر روی داشته های به یغما رفته ما، به نام آشتی جویی و دوستی، از نادانی است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

ستیزه جویان، کشته اندیشه های پلید خویش خواهند شد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

کین خواهی از خاندان یک بدکار، تنها نشان ترس است، نه نیروی آدمهای فرهمند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

اشک یک ستمدیده، صدهزار گلوله را دفن می کند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

بی مایگی و بدکاری، پاینده نخواهد ماند، گیتی رو به شکوفایی است. با نگاهی به گذشته می آموزیم : نابکاری هایی همچون برده داری، همسر سوزی و … را آدمیان رها نموده اند، پس پویندگی و شکوفایی، براستی هویداست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

گفتار هایی از بنیانگذار فلسفه اُرُدیسم Orodthegreat_Japan_11_آدمیان پستی هستند که با آبروی دیگران بازی می کنند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

بدانیم که اعتماد دیگران به ما، یکی از با ارزشترین دارایی هاست، هیچگاه با ندانم کاری آن را مخدوش نسازیم، چرا که رشته اعتماد گسسته را با هزار پوزش هم نمی توان به هم پیوند زد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی